Er lijkt geen einde te komen aan de gekte op de woningmarkt. Alleen al in het afgelopen jaar zijn huizen gemiddeld 16 procent duurder geworden, wat de grootste stijging in de afgelopen 20 jaar is, zo schrijft de NOS [20]. Voor woningbezitters lijkt het een leuke ontwikkeling, zij zien hun vermogen immers flink toenemen. Deze enorme prijsstijging zorgt echter ook voor grote maatschappelijke problemen, met name voor starters. Er wordt letterlijk en figuurlijk geschreeuwd om betaalbare woningen, zoals door actiegroep Het Woonprotest [18]. De vraag is alleen: hoe krijgen we betaalbare huizen? Veelgehoorde antwoorden zijn het bijbouwen van huizen, het…


De klimaatcrisis is in volle gang. Wetenschappers van over de hele wereld waarschuwen voor de mogelijk desastreuze gevolgen van klimaatverandering [22]. De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag om de schade te beperken. Te midden van deze problematiek is Bitcoin ontstaan: een digitale valuta en decentraal netwerk dat op dit moment al meer elektriciteit verbruikt dan heel Nederland [10]. Een logische vraag die daarom gesteld wordt: is Bitcoin een probleem voor het klimaat? In dit artikel nemen we het energieverbruik onder de loep en maken we de vergelijking met een van de drijvers van de energietransitie: elektrische auto’s.

Inhoudsopgave:


Bitcoin heeft de afgelopen jaren veel media-aandacht gekregen, met name vanwege de grote prijsschommelingen. Die aandacht begon in 2017, toen de prijs van de digitale valuta naar nieuwe recordhoogtes steeg en steeds meer mensen wilden meeliften op de hype, in de hoop snel rijk te worden. Ook vandaag de dag zorgt de flinke prijsstijging van Bitcoin nog voor veel interesse. Dit heeft misschien de indruk gewekt dat Bitcoin alleen draait om prijsbubbels. In dit artikel wil ik echter dieper ingaan op de economische waarde achter deze digitale valuta door naar een veel breder concept te kijken: geld.

Directe en indirecte…


Bitcoin wordt vaak in één adem genoemd met criminaliteit. De opkomende digitale valuta zou het ideale speelveld bieden voor witwassen, oplichting en andere criminele activiteiten. Moeten we inderdaad vrezen voor een ondermijning van de rechtsstaat? In dit artikel zet ik de schaduwzijde van de munt in de schijnwerpers.

Een open speelveld

A peer-to-peer electronic cash system, zo werd Bitcoin oorspronkelijk beschreven door zijn bedenker, die enkel bekend is onder de pseudoniem Satoshi Nakamoto [5]. Bitcoin biedt gebruikers de mogelijkheid om directe transacties te doen, zonder tussenkomst van financiële instanties of andere derde partijen. In die zin is Bitcoin is vergelijkbaar…


In recent years, Bitcoin has gotten a lot of media attention, mainly for its large price fluctuations. Especially in 2017, as the price of the digital currency was rising to new record heights, more and more people were jumping on the bandwagon, hoping to quickly get rich from this hype. This may have left the impression that Bitcoin is merely about price bubbles. However, in this article, I want to dive a little deeper into the economic value behind this digital currency by looking at a much broader concept: money.

Direct and indirect exchange
What is money? At first glance, money…


The digital advertising market is booming. During this century, Google’s estimated ad revenue has increased year after year, more often than not with a double-digit percentage increase, resulting in a 116 billion dollar ad revenue in 2018 [7]. What’s more, worldwide spendings are estimated to surpass 300 billion dollars in 2019 [1], [8]. The revenue of Internet advertising already exceeds that of other advertising media, as can be seen in Figure 1. Have companies found the crucial key to success, or is reality not what it seems? In this article, I am going to take a closer look at the…


Society revolves around numbers. Whether we look at our exam results, our weight on a scale, or our income on a payslip, numbers are all around us. We even use numbers to quantify various abstract concepts: gross domestic product (GDP) to measure our economy, IQ scores to measure intelligence, and polls to measure the public opinion. All for good reason, because such measures help us to understand the world around us. They give us a grip on even the most abstract concepts, by looking at them from an objective and factual point of view: numerically. Well, that often seems to…

Ridho Hidayat

Dutch econometrician with a passion for math in society.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store